[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.บร,เขต ๑.
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นางจวงจันทน์ อาจจุฬา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  peewarida@hotmail.com

  
   2   โรงเรียนบ้านโคกวัด
  ผู้อำนวยการ  นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bankokwat@buriram.org

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  k.a.wittayakarn@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายวุฒินันท์ บุญคล้อย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Woodthinan11@hotmail.com

  
   5   โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา
  ที่ตั้ง  149 หมู่ 11 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
  เบอร์โทร  087-8753444

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  ผู้อำนวยการ  นายชาญชัย ไชยพิศ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   7   โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  ผู้อำนวยการ  นายชาญชัย ไชยพิศ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   8   โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
  ผู้อำนวยการ  นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
  ผู้อำนวยการ  นายสุดเขต บำรุงแคว้น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Watphothong88@gmail.com

  
   10   โรงเรียนบ้านหนองโสน
  ผู้อำนวยการ  นายไตรรงค์ ชุมสาย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   11   โรงเรียนบ้านมะค่า
  ผู้อำนวยการ  นายสิทธินันท์ โสกงโสด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   12   โรงเรียนบ้านง้าง
  ผู้อำนวยการ  นายภัทรพงษ์ อรุณรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   13   โรงเรียนบ้านตะโก
  ผู้อำนวยการ  นายธนภัทร สิริวาส
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายกนก ดีมี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  chart_c@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
  รองผู้อำนวยการ  นายวัชรินทร์ สุขรัตน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  chart_c@hotmail.com

  
   16   โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
  ผู้อำนวยการ  นายสนอง วิเศษนคร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  krokkhinoo@chaiyo.com

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย
  ผู้อำนวยการ  นายสุวัฒน์ รัตนดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นายธาดาพงษ์ แดงงาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   19   โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง
  ผู้อำนวยการ  คณิศร ชัยศรีษะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  chart_c@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนบ้านหนองเพชร
  ผู้อำนวยการ  นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   21   โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ
  ผู้อำนวยการ  นายชาติชาย วงศ์คำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
  ผู้อำนวยการ  นายวินัย สมคะเณย์
  ที่ตั้ง  112 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
  เบอร์โทร  08 9135 6979

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
  ผู้อำนวยการ  นายคารมย์ พลกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   24   โรงเรียนบ้านนากลาง
  ผู้อำนวยการ  นางศุภรา จันคลัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  moojood.tz@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนบ้านมาบสมอ
  ผู้อำนวยการ  นายสมชัย ปัตถา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   26   โรงเรียนบ้านหนองตราด
  ผู้อำนวยการ  นายประวิทย์ กุสันเทียะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
  ผู้อำนวยการ  นายพัชรินทร์ มีพัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  samrongnonkeng@buriram1.go.th

  
   28   โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
  ผู้อำนวยการ  นายชาญณรงค์ บุตรคาน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนบ้านม่วง.
  ผู้อำนวยการ  นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  11

  
ภาพสมาชิก
   30   โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
  ผู้อำนวยการ  นางประกอบ เพชรสุวรรณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  makatae.brm1@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนบ้านหนองยาง
  ผู้อำนวยการ  นายพัทยา คำสอน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bannongyangbr1@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   32   โรงเรียนบ้านหนองยาง
  ผู้อำนวยการ  นายพัทยา คำสอน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bannongyangbr1@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนบ้านสระเกษ
  ผู้อำนวยการ  นายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   34   โรงเรียนบ้านหนองขวาง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศจี เปล่งเมือง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   35   โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
  ผู้อำนวยการ  นายภูษิต รัตนะวรรณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   36   โรงเรียนบ้านโนนศิลา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายเกรียงไกร สุจิรพงศ์
  ที่ตั้ง  4 หมู่ที่ 7 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   37   โรงเรียนบ้านโนนศิลา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนิสยาการณ์ ชนะค้า
  ที่ตั้ง  4 หมู่ที่ 7 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
  ผู้อำนวยการ  นางธันยาภัทร์ สุขเกษม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   39   โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นายวาทิต มะริดรัมย์
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 13 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   40   โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   41   โรงเรียนบ้านท้องเรือ
  ผู้อำนวยการ  นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวสายพิณ พลสยม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   43   โรงเรียนบ้านหนองปรือ.
  ผู้อำนวยการ  นายวิทยา สุทธิ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  22

  
ภาพสมาชิก
   44   โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
  ผู้อำนวยการ  น.ส.อรุณี นิลสระคู
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   45   โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด
  ผู้อำนวยการ  นายคมสัน ทวยมีฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  tum255259@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   46   โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายทองดี อาจทวีกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   47   โรงเรียนวิมลวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายประเด็น สุขผดุง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   48   โรงเรียนบ้านหลักเขต
  ผู้อำนวยการ  นายหาญ พิทักษ์สาลี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนบ้านโคกเก่า
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนบ้านสวายจีก
  ผู้อำนวยการ  นายวิเชียร วณิชชาพัชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   51   โรงเรียนบ้านโคกเปราะ
  ผู้อำนวยการ  นายนพดล เย็นทรัพย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   52   โรงเรียนบ้านพลวง
  ผู้อำนวยการ  นายวีรชัย พิมพ์สันต์
  ที่ตั้ง  198 หมู่ 16 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
  เบอร์โทร  -

  
ภาพสมาชิก
   53   โรงเรียนเบญจคามวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายกมลศิลป์ มีตุวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   54   โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
  ผู้อำนวยการ  นายสรวิชญ์ วิเศษ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   55   โรงเรียนบ้านถาวร
  ผู้อำนวยการ  นายณธพงศ์ ผลแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   56   โรงเรียนบ้านสารภี
  ผู้อำนวยการ  นางธนพร ทรงรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   57   โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายจิรวิทย์ วงศ์รัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sureeplom1414@outlook.co.th

  
ภาพสมาชิก
   58   โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
  ผู้อำนวยการ  นายสันติ บำรุงธรรม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sakeasum@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   59   โรงเรียนบ้านตลาดควาย
  ผู้อำนวยการ  ส.ต.อ.ยรรยง ศิลาชัย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  eiw21@hotmail.com

  
ภาพสมาชิก
   60   โรงเรียนบ้านฝังงา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุภาพ วันสารัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  eiw21@hotmail.com

  
   61   โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล
  ผู้อำนวยการ  นายสุพรมแดน ประทุมเมศ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   62   โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายนกเล็ก ศรีภู่
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง
  ผู้อำนวยการ  นางสาววิลาวัลย์ รักษาธรรม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
  ผู้อำนวยการ  นายจิรยศ จรดรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   65   โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
  ผู้อำนวยการ  น.ส.เสริมสุข สังข์ทองรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sermsuksangtongram@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย
  ผู้อำนวยการ  นายสมกิจ อาจจุฬา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   67   โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
  ผู้อำนวยการ  นายอนันต์ ศรีคำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   68   โรงเรียนบ้านโคกระกา
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวหนึ่งฤทัย เที่ยงแท้
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   69   โรงเรียนบ้านโคกระกา
  ผู้อำนวยการ  นางเตือนใจ เติมทรัพย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  ส.ต.ท.กัมพล ธิราชรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนบ้านหนองค่าย
  ผู้อำนวยการ  นางวารุณี ประทุมเมศ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   72   โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
  ผู้อำนวยการ  นางกัลยา พร้อมโตนด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   73   โรงเรียนบ้านหนองม้า
  ผู้อำนวยการ  นายณัฐวุฒิ ประวันรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
  ผู้อำนวยการ  นายสาคร เปลี่ยนรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  nongtalumpook@hotmail.com

  
   75   โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
  ผู้อำนวยการ  นายประภาส บรรลังก์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   76   โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางธวัลรัตน์ ทูลเกียรติวัฒนา
  ที่ตั้ง  64 หมู่11 บ้านโคกเพชร ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  เบอร์โทร  0919455191

  
   77   โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
  ผู้อำนวยการ  นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   78   โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
  ผู้อำนวยการ  นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   79   โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
  ผู้อำนวยการ  นายธีรยุทธ โปรยไธสง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  sawaisor2559@gmail.com

  
   80   โรงเรียนบ้านสมสนุก
  ผู้อำนวยการ  นายอนุสรณ์ เตือประโคน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bannsomsanook@hotmail.com

  
   81   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
  ผู้อำนวยการ  นายวีระ ทรงรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   82   โรงเรียนบ้านโนนแดง
  ผู้อำนวยการ  นายสงกรานต์ ประเสริฐศรีศักดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   83   โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนิลาวัลย์ กะสินรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   84   โรงเรียนบ้านตลาดชัย
  ผู้อำนวยการ  นายจำลอง เกรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   85   โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
  ผู้อำนวยการ  นายธนายุทธ เติมทรัพย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   86   โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
  ผู้อำนวยการ  นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  watbanmuangfang@buriram1.go.th

  
   87   โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่
  ผู้อำนวยการ  นายสมพงษ์ กล้าแข็ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   88   โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
  ผู้อำนวยการ  นางรัชตา ทันประเสริฐ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   89   โรงเรียนบ้านร่มไทร
  ผู้อำนวยการ  นายชัชวาลย์ ธีระวิทยาภรณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   90   โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นายสุวสันต์ ปัดกอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  jantravaskuru@hotmail.com

  
   91   โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์
  ผู้อำนวยการ  นายสมยศ นามแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   92   โรงเรียนบ้านแท่นพระ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางจินตนา ประทีปรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   93   โรงเรียนวัดหัวสะพาน
  ผู้อำนวยการ  นายสำเภา วิเศษนคร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  Kuasaphan@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   94   โรงเรียนวัดบ้านหินโคน
  ผู้อำนวยการ  นายเสถียรภัทร สมฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  somrit518@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   95   โรงเรียนวัดโคกสะอาด
  ผู้อำนวยการ  น.ส.ปราณี แซ่โซ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   96   โรงเรียนวัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา"
  ผู้อำนวยการ  นางจิณณ์กมล เจนสุวรรณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   97   โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"
  ผู้อำนวยการ  นายเสกสรร เชิดสูงเนิน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   98   โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา ละอองเอก
  ที่ตั้ง  145 หมู่ 1 ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
  เบอร์โทร  0910209541

  
ภาพสมาชิก
   99   โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์
  ผู้อำนวยการ  นายปรีชา ละอองเอก
  ที่ตั้ง  145 หมู่ 1 ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
  เบอร์โทร  0910209541

  
ภาพสมาชิก
   100   โรงเรียนบ้านตูมหวาน
  ผู้อำนวยการ  นางสุนันท์ วันล้วน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  toomwan78m2@gmail.com

  
จำนวน 2 หน้า  
1 2


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.